BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Azərbaycan Con Braun" QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Emal qurğularının, dəniz stasionar və üzən platformaların, sualtı neft mədən qurğularının, boru kəmərlərinin və onlarla bağlı dəniz və quru tikililərinin inşası, quraşdırılması, hidrotexniki qurğuların tədqiqi ilə dəniz dibinin dərinləşdirmə işləri ilə əlaqəli mühəndis-texniki və layihə işlərinin həyata keçirilməsi
  • Dənizdə və quruda neft-qazçıxarma obyektlərinin inşası üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılması

YARANMA TARİXİ

1993

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI